NEUTRAL COLORS 1

Magazine - Photography, Text: Kenji Chiga (suiom) Design: Daisuke Kano, Kenji Chiga (suiom) Printing: hakkou bijyutsu co., ltd. - Jun 2020